Contoh Tembung Saroja Lan Artine

By | 20 Februari 2020
0 Shares

Pembahasan

tembung saroja merupan tembung yang masuk dalam kawruh bahasa jawa yang mana sering digunakan oleh masyarakat-masyarakat jawa terutama yogyakarta,jawa timur. dan diturunkan secara turun menurun, salah satu contohnya tembung saroja ialah “nyuwun sewu kula arep lewat” disini nyuwun sewu ialah tembung saroja untuk lebih lengkapnya bakal saya bahas dibawah

tembung saroja 1

Abang mbranang
Adas pulawaras
Adhem ayem
Adi luhung
Akal budi
Amis bacin
Amrik minging
Andhap asor
Angkara murka
Angkat junjung
Ajur ajer
Apus krama
Arum wangi
Asih tresna
Atut runtut
Ayem tentrem

B.

Babak bundhas
Bagas waras
Bakul sinambiwara
Bala koswa
Bapa biyung
Bau suku
Baya pakewuh
Bayu praja
Bibit kawit
Blaka suta
Bobot timbang
Breh weh
Bot repot
Brambang bawang
Branjang kawat
Brengga rowa
Budi pekerti
Bujana andrawina
Buka sakawit
Bukak tutup

C.

Campur adhuk
Campur bawur
Candhak cekel
Candhik kala
Ciri wanci
Colong jupuk
Crah bubrah
Cukeng adreng
Cundhuk mentul

D.

Dalan padhang
Dana driyah
Dana weweh
Darma bekti
Dhawuh pangandika
Dhawuh timbalan
Dhedhep tidhem
Dhodhok seleh
Dlemok cung
Donga puji
Dlingo bengle
Dora cara

E.

Edi peni
Endah peni
Entek ting
Esuk sore
Ewuh aya
Ewuh pakewuh

G.

Gada gitik
Gagah pideksa
Gagah prakosa
Galap gangsul
Gandhes kewes
Gandhes luwes
Ganggu gawe
Gemah ripah
Gendhon rukun
Gemi satiti
Geter pater
Gethok tular
Gilir gumanti
Girang gumuyu
Gugur gunung
Gula kopi
Guna sarana
Guyub rukun
Godha rencana

I.

Iguh pertikel
Imbal pangandika
Imbal wacana

J.

Jabang bayi
Jala sutra
Jalma manungsa
Japa mantra
Jebat kasturi
Jejel riyel
Jiwa raga
Jiwa sraya

K.

Kabur kanginan
Kadang konang
Kadhang kala
Kajen keringan
Kaku kengkeng
Kapok kawus
Kasep lalu
Kebo bongkeng
Kebo bule
Kebo ndanu
Kedhuk rauk
Kepalu kepenthung
Kebat kliwat
Kesampar kesandhung
Klasa bantal
Klembak menyan
Klobot mbako
Kocap kacarita
Kokot bisu
Kongas ngambar
Kukuh bakuh

L.

Labuh pati
Lagak lagu
Lagak lageyan
Lalu lungse
Lara branta
Lara uyang
Lega lila
Legi angleg
Lila legawa
Lir pendah
Loh jinawi
Luput sembur
Luput suwuk

M.

Malang kadhak
Malang megung
Minta sraya
Mitra darma
Mlayu gendring
Mobah musik
Mubeng minger
Mudha dama
Mudha punggung
Mudha taruna
Mukti wibawa
Munggah mudhun
Mula buka
Mulang muruk
Mulang sarak
Murba wasesa
Murbeng dumadi
Murub mubyar

N.

Nandhang roga
Nandhang wirang
Nanggung laras
Nangis ngguguk
Ngalap berkah
Ngalap nyaur
Ngelu mules
Ngempit ngindhit
Nggula wenthah
Nila widuri
Nistha dama
Nistha papa
Njarah rayah
Njungkir walik
Nungsang njempalik
Nunjang palang
Nurun sungging
Nyampar nyandhung

O.

Obah mosik
Olah pikir
Olah salira
Owah gingsir

P.

Pacak baris
Pacak golu
Padhang jingglang
Pait getir
Panjang punjung
Papa cintraka
Pati geni
Pati raga
Pati rasa
Pati urip
Pasang rakit
Pasir wukir
Pawong mitra
Perang pupuh
Perang tandhing
Pidak pejarakan
Pilih tandhing
Pokal gawe
Polah tingkah
Pondhong pikul
Puji pandonga
Puji pangestu
Puji rahayu
Puji syukur

tembung saroja 2

R.

Rahayu slamet
Rai gedheg
Raja brana
Raja kaya
Raja pati
Rame gumuruh
Rame umyung
Rebut dhucung
Reka daya
Remuk rempu
Rukun santosa
Rina wengi
Ruda paripeksa
Ruwet renteng

S.

Sabar drana
Sabar narima
Sakti mandraguna
Salah kaprah
Salang tunjang
Sambat sebut
Sambung raket
Sanak kadang
Sanak sadulur
Sandang pangan
Sandhi asma
Sandhi sasmita
Sapa aruh
Sapu jagat
Saru siku
Sato kewan
Sayembara pilih
Sayuk rukun
Seger kuwarasan
Seger sumyah
Sembah bekti
Sembah sujud
Sembah sungkem
Sepi mamring
Setya tuhu
Sih kawelasan
Sih palimirma
Sih sutresna
Sidhem premanem
Sinuba sinukarta
Sigar jambe
Silih gumanti
Sisik melik
Sisip sembir
Sok glogok
Solah bawa
Solah tingkah
Sotya retna
Sri bathara
Sri narendra
Suba kastawa
Suba sita
Suka parisuka
Suka rena
Sumbang surung
Sumebar rata
Suwarga loka

T.

Tadhah udan
Tahan banting
Tahan uji
Tahu tempe
Tambal sulam
Tandang grayang
Tandang tanduk
Tanem tuwuh
Tangga teparo
Tapa brata
Tapak liman
Tapak tilas
Tata cara
Tata krama
Tata rakit
Tata tentrem
Tata trapsila
Tedheng aling-aling
Teguh rahayu
Teguh santosa
Tepa palupi
Tepa slira
Tepa tuladha
Terang truwanca
Tindak tanduk
Tingkah laku
Tukar kawruh
Tukar padu
Tukar pengalaman
Tulak balak
Tulung menthung
Tumbar jinten
Tumpang suh
Tumpang tindih
Tumpuk undhung
Tutur sembur
Tuna dungkap
Tuna netra
Tuna rungon
Tuwa mudha
Tuwa tuwas

U.

Uba rampe
Udan tangis
Uluk salam
Umyang gumuruh
Undha usuk
Unggah ungguh
Upa kara
Upa jiwa
Urun rembug
Utang piutang
Utang selang

W.

Wadya bala
Was sumelang
Wandu wandawa
Watak wanci
Watak wantu
Wedi getih
Wedi lara
Wedi rekasa
Welas asih
Wirang isin
Wor suh
Wulang wuruk

Y.

Yayah rena
Yayah sinipi
Yayah wibi
Yayi aji

dan itu beberapa tembung saroja yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk belajar temen-temen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *